Pojisteni-zdarma

Pokud si koupíte elektrokolo u nás, máte pojištění proti krádeži a poškození zdarma.

 

Pojištění elektrokol - Užijte si jízdu a starosti nechte na nás   Při koupi elektrokola v našem e-shopu www.ekobik.cz  máte od nás pojištění zdarma a to na jeden rok. (Pojištění na delší období lze sjednat za příplatek, ten se odvijí od ceny kola a délky pojištění)

Na co se pojištění kol a elektrokol vztahuje?
„ krádež z objektu či volného prostranství
„ krádež z auta či nosiče na kolo
„ loupež a vandalismus
„ poškození či zničení nehodou
„ poškození či zničení při přepravě
 
Na co se pojištění kol a elektrokol nevztahuje?
„ odcizení jízdního kola z vozidla či nosiče od 22. do 6. hodiny
„ krádež kola z volného prostoru mezi 22. a 6. hodinou
„ škody na příslušenství (tachometr, světlo, nosič) „ škody, na něž se vztahuje záruka
 
Přehled pojistného plnění
Maximální pojistná částka (cena kola) 100 000 Kč
Maximální částka při krádeži z volného prostranství 50 000 Kč Spoluúčast na všech pojistných událostech 10 % (min. 1 000 Kč)
Spoluúčast na poškození či zničení kola nehodou 20 % (min. 1 000 Kč)
Územní platnost celý svět vč. ČR
 
POJIŠTĚNÍ SE NEVZTAHUJE NA ZLEVNĚNÉ ZBOŽÍ!!!!!!!
 
 
pojistne-podminky-jizdni-kola
Informace o pojištění Práva a povinnosti účastníků pojistné smlouvy stanoví občanský zákoník a pojistné podmínky. 
Pojištění movitých věcí poskytuje pojistnou ochranu v případech, kdy dojde ke vzniku škody na pojištěné věci v souvislosti s nahodilou událostí, s níž je podle pojistných podmínek spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění, zejména dojde-li ke zničení, poškození nebo ztrátě pojištěné věci krádeží vloupáním, loupeží, vandalismem, živelní událostí atd. (viz pojistné podmínky). V případě poškození věci musí být oprava provedena v servisu určeném prodejcem, 
u něhož byla věc zakoupena. Při zničení, odcizení či ztrátě věci neposkytujeme pojistné plnění 
 v penězích, ale formou poukázky na nákup zboží u prodejce. Od pojistného plnění se odečítá spoluúčast stanovená v pojistných podmínkách.
Sjednáváte-li pojištění pro jinou osobu než rodinného příslušníka, vyžádejte si její souhlas 
 a seznamte ji s pojistnými podmínkami.
Výluky z pojištění Pojištění se vztahuje pouze na nahodilé události. Vyloučeny z pojištění jsou události, k nimž došlo úmyslným jednáním pojistníka, pojištěného 
či jiných osob z jejich podnětu, a také události výslovně uvedené v pojistných podmínkách jako výluky. Je nezbytné, abyste se s výlukami seznámili ještě před uzavřením pojistné smlouvy. 
Pojistné Pojistné se stanoví na celou dobu, na niž se pojištění sjednává (jednorázové pojistné), a to na základě reálných pojistně-matematických předpokladů jednotlivých rizik a ceny pojištěné věci. Jeho výše je uvedena v pojistné smlouvě (pojistce). Pojistná smlouva je uzavřena okamžikem zaplacení pojistného. 
Doba trvání pojištění Pojistná smlouva je uzavřena zaplacením pojistného a trvá jeden či dva roky. Pojištění se automaticky prodlužuje o další rok, neoznámí-li jedna ze smluvních stran straně druhé nejméně 6 týdnů před dnem uvedeným ve smlouvě jako konec pojištění, že nemá na dalším trvání pojištění zájem. Neuhradí-li však pojistník nejdéle do 1 týdne ode dne uvedeného ve smlouvě jako konec pojištění ve správné výši pojistné, pojištění zanikne dnem uvedeným ve smlouvě jako konec pojištění. 
Zánik pojištění Pojištění zaniká uplynutím doby, dohodou, nebo nezaplacením pojistného.
Pojistník nebo pojistitel mohou odstoupit od pojistné smlouvy pro porušení povinnosti uvést pravdivá sdělení. Od pojištění sjednaného na dálku na více než 1 měsíc může pojistník odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy. Pojistník nebo pojistitel mohou pojištění vypovědět s 8denní výpovědní dobou do 2 měsíců ode dne uzavření smlouvy, nebo s měsíční výpovědní dobou do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události.
Použití elektronických prostředků Pojistná smlouva se ukládá na servery interního systému pojistitele a výpisy z něho mohou být klientovi na žádost poskytnuty. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Smlouva se uzavírá 
 v jednotlivých krocích stanovených technickým řešením on-line systému. Při zadávání údajů zájemcem o pojištění sytém umožňuje identifikaci a opravení případných chyb. Pojistitel při své činnosti dodržuje Kodex etiky České asociace pojišťoven, Etický kodex finančního trhu (www. cap.cz) a interní pravidla skupiny ERV.
Stížnosti Stížnosti lze zasílat na adresu pojistitele nebo na e-mail klientského centra. Podrobnější postup při podávání stížností lze nalézt na webových stránkách pojistitele. Se stížností je možné obrátit se rovněž na Českou národní banku nebo na Českou obchodní inspekci, která je věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. 
Právo, soudy, jazyk Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky a spory rozhodují příslušné soudy České republiky. Veškerá komunikace s pojistitelem probíhá v českém jazyce. 
Další informace Další informace o Vašem pojištění, případně o našich dalších produktech, jsou k dispozici 
 v klientském centru nebo na na webových stránkách pojistitele.
Zdanění Pojistné nepodléhá dani z přidané hodnoty a pojistné plnění nepodléhá dani z příjmu.
 
 
POJIŠTĚNÍ JÍZDNÍch kOl (PP-JK-1603) VŠEOBEcNÉ POJISTNÉ PODMÍNkY 1. ÚVOD 1.1. My“ (ve všech odvozených tvarech) nebo „pojistitel“ představuje ERV Evropskou pojišťovnu, a. s., se sídlem Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, IČ 492 40 196, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1969. Dohled v pojišťovnictví vykonává Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika. Věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Česká republika, www.coi.cz. 1.2. Pojistná smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. K řešení případných sporů vyplývajících z tohoto pojištění jsou příslušné soudy České republiky. 1.3. Pojištění se sjednává jako pojištění škodové a platí pro něj zákon č. 89/2012, Sb., občanský zákoník, v  platném znění (dále jen „zákon“), a další obecně závazné právní předpisy České republiky, všeobecné a zvláštní pojistné podmínky a pojistná smlouva. 2. VZNIk, TRVÁNÍ A ZÁNIk POJIŠTĚNÍ 2.1. Pojistná smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami nebo zaplacením pojistného ve výši uvedené 
 v nabídce. 2.2. Pojištění vzniká dnem následujícím po uzavření pojistné smlouvy, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. 2.3. Pojištění se sjednává na jeden rok, není-li zvláštními pojistnými podmínkami stanoveno nebo pojistnou smlouvou dohodnuto jinak. Toto pojištění se automaticky prodlužuje o další rok, neoznámí-li jedna ze smluvních stran straně druhé nejméně 6 týdnů před dnem uvedeným ve smlouvě jako konec pojištění, že nemá na dalším trvání pojištění zájem. Neuhradí-li však pojistník nejdéle do 1 týdne ode dne uvedeného ve smlouvě jako konec pojištění ve správné výši pojistné, pojištění zanikne dnem uvedeným ve smlouvě jako konec pojištění, není-li dohodnuto jinak. 2.4. Je-li pojištění sjednáno na dobu delší než jeden rok, je pojistným obdobím jeden rok, není-li 
 v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. 2.5. Pro neplacení pojistného se pojištění nepřerušuje. 2.6. Kromě dalších způsobů stanovených zákonem a těmito pojistnými podmínkami pojištění zaniká 2.6.1. uplynutím doby, bylo-li sjednáno na dobu určitou 2.6.2. dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení dlužného pojistného nebo jeho části 2.6.3. dohodou pojistitele a pojistníka 2.6.4. dnem doručení oznámení o změně vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěné věci pojistiteli 2.6.5. zánikem pojistného zájmu, zánikem pojistného nebezpečí, dnem smrti pojištěné osoby, dnem zániku pojištěné právnické osoby bez právního nástupce nebo dnem odmítnutí pojistného plnění 2.6.6. z dalších důvodů uvedených v zákoně 2.7. Pojištění rovněž zaniká výpovědí pojistitele nebo pojistníka doručenou 2.7.1. nejméně 6 týdnů před koncem pojistného období (je-li pojištění ujednáno s běžným pojistným); pojištění zanikne uplynutím tohoto pojistného období; je-li však výpověď doručena pojistiteli později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění ke konci následujícího pojistného období 2.7.2. do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; výpovědní doba je osmidenní, jejím 
uplynutím pojištění zanikne 2.7.3. doručenou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události pojistiteli; výpovědní doba je jeden měsíc, jejím uplynutím pojištění zanikne 3. FORMA PRÁVNÍch JEDNÁNÍ 3.1. Pojistná smlouva a právní jednání týkající se pojištění musí mít písemnou formu. Písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňující zachycení obsahu a určení jednající osoby. 4. POJISTNÉ 4.1. Pojistné placené pojistníkem je jednorázovým pojistným, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. 4.2. Pojistitel má právo na pojistné do zániku pojištění, nestanoví-li zákon jinak nebo není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. 4.3. Dojde-li k zániku pojištění v důsledku pojistné události, náleží pojistiteli celé jednorázové pojistné. Byl-li v pojistné smlouvě dohodnut jiný způsob placení pojistného (běžné pojistné), náleží pojistiteli pojistné do konce pojistného období, v němž pojistná událost nastala, nestanoví-li zákon jinak nebo není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. 4.4. Je-li pojistník v prodlení s placením pojistného, má pojistitel právo požadovat úrok z prodlení v souladu s právními předpisy. 5. POVINNOSTI POJISTNÍkA A POJIŠTĚNÉhO 5.1. Kromě dalších povinností stanovených právními předpisy jsou pojistník a pojištěný při sjednávání pojištění a během jeho trvání povinni 5.1.1. odpovědět pravdivě a úplně na všechny písemné dotazy pojistitele týkající se pojištění; to platí i v případě, že jde o změnu pojistné smlouvy 5.1.2. umožnit pojistiteli nebo osobám jím pověřeným 5.1.2.1. posoudit pojistné riziko 5.1.2.2. ověřit správnost podkladů pro výpočet pojistného 5.1.3. oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu 5.1.3.1. veškeré změny týkající se skutečností, na které se ho pojistitel písemně tázal nebo které jsou uvedeny v pojistné smlouvě (změna vlastnictví pojištěné věci, změna korespondenční adresy apod.) 5.1.3.2. zánik pojistného zájmu, snížení nebo zvýšení pojistného rizika 5.1.3.3. že je pojištěn u jiného pojistitele proti témuž pojistnému nebezpečí, sdělit tohoto pojistitele a výši pojistné částky, resp. limitu pojistného plnění 5.1.4. dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou mu uloženy právními předpisy nebo na jejich základě nebo které na sebe vzal pojistnou smlouvou; nesmí rovněž strpět, aby tyto povinnosti porušovaly třetí osoby 5.1.5. řádně se starat o údržbu pojištěné věci 5.2. V případě pojištění cizího pojistného nebezpečí je pojistník povinen seznámit pojištěného s  těmito pojistnými podmínkami a obsahem pojistné smlouvy týkající se jeho pojistného nebezpečí. 5.3. Nastane-li škodní (resp. pojistná) událost, je pojištěný kromě dalších povinností stanovených právními předpisy povinen 5.3.1. učinit veškerá opatření směřující k tomu, aby se vzniklá škoda již nezvětšovala 5.3.2. neprodleně pojistiteli oznámit, že taková událost nastala, a podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu jejích následků; jiné než písemné oznámení škodné události je nezbytné následně učinit písemně 5.3.3. zdržet se oprav poškozeného majetku nebo od
straňování zbytků zničeného majetku, dokud s tím pojistitel neprojeví souhlas 5.3.4. umožnit pojistiteli prohlédnout poškozenou věc a zajistit dostatečné důkazy o rozsahu poškození, např. šetřením provedeným policií nebo jinými vyšetřovacími orgány, fotografickým či filmovým záznamem, prohlášením svědků apod. 5.3.5. umožnit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám šetření nezbytná pro posouzení nároku na pojistné plnění a jeho výši, předložit k tomu doklady, které si pojistitel vyžádá, a umožnit pořídit jejich kopie 5.3.6. postupovat v souladu s pokyny pojistitele 5.3.7. oznámit bez zbytečného odkladu orgánům činným v trestním nebo přestupkovém řízení vznik události, která nastala za okolností nasvědčujících spáchání trestného činu nebo přestupku 5.3.8. postupovat tak, aby pojistitel mohl vůči jinému uplatnit právo na náhradu škody způsobené pojistnou událostí 5.3.9. bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli nalezení věci, za kterou pojistitel poskytl pojistné plnění; pokud se pojistitel a oprávněná osoba nedohodnou jinak, je oprávněná osoba povinna vrátit pojistné plnění po odečtení přiměřených nákladů na opravu této věci, jsou-li nutné k odstranění závad, které vznikly v době, kdy byla zbavena možnosti s věcí nakládat; za nalezenou se nepovažuje věc, k níž byla pozbyta držba a nelze ji vůbec znovu nabýt nebo lze–li ji dosáhnout jen s nepřiměřenými obtížemi nebo náklady, nebo věc byla poškozena do té míry, že jako taková zanikla, nebo ji lze opravit jen s nepřiměřenými náklady 6. POVINNOSTI POJISTITElE 6.1. Kromě dalších povinností stanovených právními předpisy je pojistitel povinen 6.1.1. po oznámení škodné události bez zbytečného odkladu zahájit šetření ke zjištění rozsahu své povinnosti plnit 6.1.2. ukončit šetření do tří měsíců po oznámení škodné události; nemůže-li šetření ukončit v této lhůtě, je povinen sdělit oprávněné osobě důvody, pro které nelze šetření ukončit, a poskytnout jí na její písemnou žádost přiměřenou zálohu; tato lhůta neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z viny pojistníka nebo pojištěného 6.1.3. vrátit doklady, které si oprávněná osoba vyžádá 6.1.4. sdělit oprávněné osobě výsledky šetření nutného ke zjištění výše pojistného plnění 6.1.5. zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozví při sjednávání pojištění, jeho správě 
 a při šetření pojistných událostí; poskytnout tyto informace může jen se souhlasem osoby, které se skutečnosti týkají, nebo pokud tak stanoví právní předpis 7. DŮSlEDkY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ 7.1. Porušil-li pojistník či pojištěný některou 
 z povinností uvedených v bodech 5.1.1. až 5.1.3. 
 a bylo-li v důsledku toho stanoveno nižší pojistné, může pojistitel pojistné plnění přiměřeně snížit. 7.2. Porušil-li pojistník či pojištěný některou z dalších povinností uvedených v článku 5 a toto porušení mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo zvětšení rozsahu jejích následků anebo na zjištění nebo určení výše pojistného plnění, je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění úměrně tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit. 7.3. Pokud v důsledku porušení některé z povinností uvedených v článku 5. vznikne pojistiteli škoda nebo pojistitel vynaloží zbytečné náklady (např. náklady na soudní spor), má právo na 
Pojistné podmínky pojištění jízdních kol
Pojistné podmínky (PP-JK-1603) strana 3/4
ERV Evropská pojišťovna, a. s. • Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8 • tel. 221 860 860 • fax 221 860 800 • klient@ERVpojistovna.cz • www.ERVpojistovna.cz
jejich náhradu proti osobě, která porušením povinnosti způsobila vznik takové škody nebo zbytečných nákladů. 7.4. Uvede-li pojištěný či jiná oprávněná osoba při uplatňování práva na plnění z pojištění nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se pojistné události nebo údaje týkající se této události zamlčí, je pojistitel oprávněn pojistné plnění odmítnout. 7.5. Pojistitel může z důvodů zákonem stanovených od pojistné smlouvy odstoupit nebo plnění z pojistné smlouvy odmítnout. Od pojistné smlouvy lze odstoupit i po vzniku pojistné události. 8. POJISTNÁ UDÁlOST, POJISTNÉ NEBEZPEčÍ 8.1. Pojistnou událostí je vznik škody na pojištěné věci v souvislosti s nahodilou skutečností, s níž je podle těchto pojistných podmínek 
 a pojistné smlouvy spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění. 8.2. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí (skupiny pojistných nebezpečí) uvedená ve zvláštních pojistných podmínkách. 8.3. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je skutečnost, že pojistná událost nastala 
 v době trvání pojištění. 8.4. Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území České republiky a během přechodného pobytu v zahraničí. 9. POJISTNÁ čÁSTkA,  lIMIT POJISTNÉhO PlNĚNÍ 9.1. Pojistné plnění je omezeno horní hranicí. Horní hranice se určí pojistnou částkou nebo limitem pojistného plnění. 9.2. Pojistná částka vyjadřuje pojistnou hodnotu pojištěných věcí. Pojistnou částku stanoví na vlastní odpovědnost pojistník. Pokud není pojistník současně pojištěným, stanoví pojistník pojistnou částku po dohodě s pojištěným. 9.3. Pojistník je povinen pojistnou částku stanovit tak, aby odpovídala pojistné hodnotě pojištěné věci v době sjednání pojištění. Dále je pojistník povinen dbát, aby pojistná částka odpovídala pojistné hodnotě pojištěných věcí i během trvání pojištění. Na žádost pojistníka může být výše pojistné částky v průběhu pojistného období změněna. Zpětná platnost změny je vyloučena. 9.4. Pojištění se sjednává na novou cenu nebo na časovou cenu pojištěné věci. 9.5. Novou cenou se rozumí cena, za kterou lze 
 v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu. 9.6. Časovou cenou se rozumí cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci snížené o stupeň opotřebení. 9.7. Je-li v pojistné smlouvě dohodnuto, že se pojištění vztahuje pouze na část hodnoty pojištěných věcí, stanoví se v pojistné smlouvě limity pojistného plnění pro jednotlivé pojištěné věci a pojistná nebezpečí (zlomkové pojištění). 9.8. Na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění maximálně do výše dvojnásobku pojistné částky (limitu pojistného plnění) stanovené v pojistné smlouvě. 10. POJISTNÉ PlNĚNÍ,  ZAchRAŇOVAcÍ NÁklADY 10.1. Pojištěný se podílí na pojistném plnění dohodnutou spoluúčastí. Spoluúčast odečte pojistitel od celkové výše pojistného plnění. 10.2. Dojde-li v důsledku pojistné události k poškození pojištěné věci, uhradí pojistitel přiměřený náklad na její opravu až do výše nákladu na její znovupořízení, maximálně však do výše horní hranice pojistného plnění sjednané pro tuto věc v pojistné smlouvě. 10.3. Dojde-li v důsledku pojistné události ke zničení, odcizení nebo ztrátě pojištěné věci, poskytne pojistitel pojistné plnění do výše ceny této věci ke dni vzniku pojistné události, maximálně však do výše horní hranice pojistného plnění 
sjednané pro tuto věc v pojistné smlouvě. 10.4. Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěné věci (např. při poskytnutí slevy při nákupu věci), sníží pojistitel pojistné plnění v případě opravitelné škody na pojištěné věci ve stejném poměru, 
 v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěné věci. V ostatních případech se tento postup nepoužije. 10.5. Pojistitel poskytuje pojistné plnění v tuzemské měně, není-li ujednáno jinak. Pro přepočet cizí měny se použije kurzu oficiálně vyhlášeného Českou národní bankou ke dni vzniku pojistné události. 10.6. Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření nutného ke zjištění rozsahu povinnosti pojistitele plnit. Šetření je skončeno, jakmile pojistitel sdělí jeho výsledky oprávněné osobě. 10.7. Pojistník má právo na náhradu zachraňovacích nákladů, tzn. účelně vynaložených nákladů, které vynaložil na 10.7.1. odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné události 10.7.2. zmírnění následků již nastalé pojistné události 10.7.3. byl povinen vynaložit z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů při odklízení poškozených pojištěných věcí nebo jejich zbytků 10.8. Náklady uvedené v předchozím odstavci vynaložené na záchranu života nebo zdraví osob uhradí pojistitel maximálně do výše 30 % horní hranice pojistného plnění z jedné pojistné události sjednané v pojistné smlouvě. Ostatní náklady uvedené v předchozím odstavci uhradí pojistitel maximálně do výše 5 % horní hranice pojistného plnění z jedné pojistné události sjednané v pojistné smlouvě. 10.9. Pojistitel nehradí náklady vynaložené na obvyklou údržbu, na ošetření věci nebo na plnění zákonné povinnosti předcházet škodám, kromě nákladů podle 10.7. tohoto článku. 11. OBEcNÉ VÝlUkY Z POJIŠTĚNÍ 11.1. Pojištění se nevztahuje na škody přímo či nepřímo způsobené nebo zvýšené 11.1.1. úmyslně pojistníkem, pojištěným, osobou pojištěnému blízkou nebo osobou žijící s pojištěným ve společné domácnosti 11.1.2. únikem jaderné energie či záření z radioaktivního paliva nebo odpadů, účinkem jaderných, chemických či biologických zbraní 11.1.3. válkou, občanskými nepokoji, vyhlášenou či nevyhlášenou vojenskou akcí, občanskou válkou, invazí, povstáním, revolucí, vzpourou, vojenským pučem nebo násilným uchopením moci 11.1.4. zásahem státní moci nebo veřejné správy 11.1.5. teroristickým činem 11.1.6. znečištěním životního prostředí 11.1.7. působením formaldehydu a azbestu včetně materiálů azbest obsahujících 11.1.8. působením magnetických nebo elektromagnetických polí 11.1.9. ze ztrát, poškození, změny nebo snížené funkčnosti nebo možnosti provozovat či používat telekomunikační zařízení nebo jiné prostředky komunikace, počítačový systém, programy, software, internet, e-commerce, data, informační prameny, mikročipy, integrovaný obvod nebo podobné zařízení 
 v počítačovém či jiném vybavení 12. VÝklAD POJMŮ 12.1. Pro účely tohoto pojištění znamená 12.1.1.  běžné pojistné pojistné stanovené na pojistné období 12.1.2.  jednorázové pojistné pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno 12.1.3.  krádež vloupáním odcizení, poškození nebo zničení pojištěné věci, pokud pachatel vnikl do místa pojištění 12.1.3.1. prokazatelně pomocí nástrojů jiných než určených k řádnému otevření 12.1.3.2. jinak než vstupním otvorem či běžně přístupným otevřeným oknem 12.1.3.3. pomocí příslušného klíče, kterého se zmocnil 
krádeží, vloupáním, loupeží nebo loupežným přepadením, 12.1.4.  loupež přivlastnění si pojištěné věci tak, že pachatel použil proti pojištěnému násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí 12.1.5.  místo pojištění obvyklé či přechodné bydliště pojištěného včetně ubytovacího zařízení (hotel apod.), není-li ve zvláštních pojistných podmínkách stanoveno jinak 12.1.6.  oprávněná osoba osobu, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění 12.1.7.  osoba blízká příbuzného v řadě přímé, sourozence, manžela/manželku, registrovaného partnera/partnerku; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní; soužití bez manželství je postaveno na roveň manželství 12.1.8.  pojistná doba dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno 12.1.9.  pojistná hodnota nejvyšší možnou majetkovou újmu, která může v důsledku pojistné události nastat 12.1.10.  pojistné nebezpečí možnou příčinu vzniku pojistné události specifikovanou v článku 8. těchto pojistných podmínek 12.1.11.  pojistné období časové období stanovené těmito podmínkami nebo pojistnou smlouvou, za které se platí pojistné 12.1.12.  pojistné riziko míru pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím 12.1.13.  pojistník osobu, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu a která je povinna platit pojistné 12.1.14.  pojistný zájem je oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události 12.1.15.  pojištění škodové pojištění, jehož účelem je v ujednaném rozsahu vyrovnat úbytek majetku vzniklý v důsledku pojistné události 12.1.16.  pojištěný osobu, na jejíž majetek se pojištění vztahuje 12.1.17.  poškození věci změnu stavu věci, kterou je objektivně možné odstranit ekonomicky účelnou opravou; poškozením věci není její poškrábání, odření apod., pokud je věc použitelná k původnímu účelu 12.1.18.  škodní událost skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění 12.1.19.  škoda na věci poškození, zničení nebo odcizení či ztrátu věci 12.1.20.  vandalismus úmyslné poškození nebo zničení pojištěné věci osobou jinou, než je pojistník a pojištěný, osoba jim blízká anebo osoba žijící s pojištěným ve společné domácnosti 12.1.21.  zničení věci změnu stavu věci, kterou objektivně není možné odstranit ekonomicky účelnou opravou a pro kterou věc již nelze dále používat k původnímu účelu 12.1.22.  ztráta věci stav, kdy poškozený ztratil nezávisle na své vůli možnost s věcí disponovat 12.1.23.  živelní událost událost požár, výbuch, bezprostřední úder blesku, vichřici, povodeň nebo záplavu, krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin, pád stromů nebo stožárů, zemětřesení 
Pojistné podmínky (PP-JK-1603) strana 4/4
ERV Evropská pojišťovna, a. s. • Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8 • tel. 221 860 860 • fax 221 860 800 • klient@ERVpojistovna.cz • www.ERVpojistovna.cz
POJIŠTĚNÍ JÍZDNÍch kOl (PP-JK-1603) ZVlÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNkY 1.  PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ,  POJISTNÉ NEBEZPEčÍ 1.1.  Předmětem pojištění jsou jízdní kola jmenovitě uvedená v pojistné smlouvě. 1.2. Pojištění se vztahuje na škody způsobené 1.2.1. krádeží vloupáním 1.2.2. loupeží 1.2.3. krádeží 1.2.4. nehodou jízdního kola 1.2.5. dopravní nehodou motorového vozidla převážejícího jízdní kolo 1.2.6. v době, kdy bylo jízdní kolo předáno dopravci k přepravě proti potvrzení (v případě letecké přepravy uloženo v pevném ochranném obalu určeném pro přepravu jízdních kol) nebo uloženo podle pokynů dopravce v prostoru určeném pro společnou přepravu zavazadel 1.2.7. vandalismem 1.2.8. živelní událostí 1.3. Nehodou jízdního kola se rozumí událost 
 v provozu na pozemních komunikacích i mimo tyto komunikace (havárie, střet), při které dojde ke škodě na jízdním kole v přímé souvislosti s jeho provozem v pohybu. 1.4. Krádeží se rozumí odcizení jízdního kola 1.4.1. které bylo v době odcizení zabezpečeno připoutáním minimálně lankovým zámkem 
 k pevnému objektu 1.4.2. ze střešního nosiče kol, zadního nosiče kol 
 a nosiče kol na tažná zařízení (dále jen „nosič“), které jsou opatřeny zámkem, pokud je jízdní kolo zabezpečeno připoutáním minimálně lankovým zámkem k pevné části motorového vozidla či k nosiči 1.5. Pojištění se vztahuje pouze na věci poškozené, zničené nebo odcizené krádeží vloupáním, loupeží či vandalismem, jejichž spáchání bylo potvrzeno policií. 1.6. Místem pojištění se rozumí rovněž 1.6.1. uzamčené sklepní prostory, uzamčené garáže a další uzamčené prostory určené k  uložení jízdních kol, které jsou příslušenstvím místa pojištění dle bodu 12.1.5. všeobecných pojistných podmínek 1.6.2. uzamčený zavazadlový prostor řádně zajištěného motorového vozidla 2. DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ, POJISTNÉ 2.1. Pojištění lze sjednat na jeden rok či dva roky. Pojistná doba je uvedena v pojistné smlouvě, resp. v pojistce. 2.2. Pojistné je vždy jednorázové a platí se při uzavírání pojistné smlouvy na celou dobu trvání pojištění (jeden rok, dva roky). 2.3. Pojištění se automaticky prodlužuje o jeden rok za podmínek stanovených v bodě 2.3. všeobecných pojistných podmínek. 3. POJISTNÁ hODNOTA, POJISTNÉ PlNĚNÍ, SPOlUÚčAST 3.1. Pojistnou hodnotou jízdního kola je 3.1.1. v prvních dvou letech trvání pojištění jeho nová cena 3.1.2. v dalších letech trvání pojištění jeho časová cena 3.2. Pojistné plnění se poskytuje ve výši stanovené podle bodu 9. 5. či 9.6. všeobecných pojistných podmínek a snížené o spoluúčast. 3.3. V případě poškození jízdního kola uhradí pojistitel náklady na opravu dle bodu 10.2. všeobecných pojistných podmínek pouze v případě, že byla oprava provedena v servisu určeném prodejcem, u něhož bylo jízdní kolo zakoupen (dále jen “prodejce”). 3.4. Pojistné plnění v případě zničení, odcizení či ztráty jízdního kola poskytne pojistitel formou poukázky na nákup zboží u prodejce. 3.5. Maximální pojistná částka na jednu věc 
 a soubor věcí, na které lze pojištění sjednat, 
 a spoluúčast jsou uvedeny v tabulce, která tvoří nedílnou součást těchto pojistných podmínek. 4. ZVlÁŠTNÍ VÝlUkY Z POJIŠTĚNÍ 4.1. Pojištění se nevztahuje na škody přímo či nepřímo způsobené či zvýšené 4.1.1. vodou, prachem, pískem či jinými mechanickými částicemi, nejde-li o pojistné nebezpečí uvedené v bodě 1.2.8. 4.1.2. korozí, erozí, oxidací 4.1.3. plísněmi, houbami a sporami 4.1.4. opotřebením, trvalým vlivem provozu, postupným stárnutím, únavou materiálu, nedostatečným používáním, dlouhodobým uskladněním 4.1.5. dlouhodobým vlivem biologických, chemických nebo tepelných procesů nebo znečištěním 4.1.6. normálními atmosférickými podmínkami, 
 s nimiž je třeba podle ročního období a místních poměrů počítat 4.1.7. prováděním opravy nebo údržby 4.2. Pojištění se rovněž nevztahuje na 4.2.1. odcizení, k němuž došlo 4.2.1.1 nezjištěným způsobem (např. beze stop násilí) 4.2.1.2 ze zavazadlového prostoru motorového vozidla či nosiče nebo krádeží v  době od 22. 
 do 6. hodiny 4.2.2. škody na příslušenství jízdního kola včetně brašen a jejich obsahu 4.2.3. škody na dílech, které se pravidelně, často či opakovaně vyměňují v důsledku své specifické funkce nebo pro opotřebení 4.2.4. škody, na něž se vztahuje záruka poskytnutá výrobcem či prodejcem 4.2.5. odcizení či poškození jízdního kola předaného do úschovy 4.2.6. jakékoliv následné finanční škody, zejména ztrátu na výdělku a ušlý zisk
ZPRAcOVÁNÍ OSOBNÍch ÚDAJŮ Pojišťovna je oprávněna pro účely uzavření pojistné smlouvy a  likvidace pojistné události zpracovávat (tzn. shromažďovat, ukládat na nosiče informací, vyhledávat, používat, uchovávat, třídit nebo kombinovat, blokovat a likvidovat) osobní údaje pojistníků a  pojištěných  (jméno, příjmení, rodné číslo nebo 
 datum narození, adresa bydliště) a v případě pojistné události související se zdravotním stavem rovněž citlivé údaje týkající se zdravotního stavu. Pokud 
tyto osoby (subjekty údajů) odmítnou uvedené údaje poskytnout, nemůže být pojistná smlouva uzavřena, resp. provedena likvidace pojistné události. Osobní údaje je pojišťovna oprávněna zpřístupnit třetí straně zcela výjimečně, a to výhradně v souvislosti se šetřením pojistné události. Subjekt údajů má právo požádat pojišťovnu o  informaci o  zpracování svých osobních údajů (pojišťovna je oprávněna požadovat za tuto informaci přiměřenou úhradu), o opravu osob
ních údajů, o vysvětlení, příp. odstranění stavu, kdy zjistí nebo se domnívá, že pojišťovna zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života či se zákonem. Nevyhoví-li pojišťovna této žádosti, má subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pojišťovna je oprávněna uchovávat osobní ú daje po dobu existence závazků vyplývajících z pojistné smlouvy nebo s ní souvisejících.
 
 
Za Rowery Elektryczne EcoBike zapłacisz przez PayU System Płatności Elektronicznych
Ke stazení katalog
EcoBike 2015